Các dịch vụ của BDSC

RSS Feed URL: http://bdsc.com.vn/index.php?option=com_ninjarsssyndicator&feed_id=2&format=raw
Category: Advertising & Marketing | Total Views: 92

Latest entries from this feed

Tribeco: Biếu không cho nước ngoài

Posted on 19 November 2012 | 7:18 am by

Là một trong những thương hiệu đầu tiên của ngành giải khát và cũng là của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, nhưng cuối cùng Tribeco đã phá sản và thương hiệu rơi vào tay nước ngoài.

Chi tiết...Related products