ایران نما | Inama

RSS Feed URL: http://www.inama.ir/rss.xml
Category: Asia | Total Views: 242

Latest entries from this feed

درس 103 اصطلاحات فارسی انگلیسی

Posted on 6 April 2016 | 7:58 am by

 

او خدمت شما ارادت دارد. مخلص است.  

He thinks very highly of you

به دلیل محبت و ارادت و از سر مهر  

  because of love and amity


ایران نما | InamaRelated products