ایران نما | Inama

RSS Feed URL: http://www.inama.ir/rss.xml
Category: Asia | Total Views: 251

Latest entries from this feed

درس 110 اصطلاحات فارسی انگلیسی

Posted on 13 April 2016 | 7:31 am by

 

مگر ارث پدرت را از من طلب داری؟  

  You are making exorbitant and insolent demands on me

کسی را با اردنگی یا لگد بیرون انداختن  

  To give someone the boot.

To kick someone out


ایران نما | InamaRelated products