ایران نما | Inama

RSS Feed URL: http://www.inama.ir/rss.xml
Category: Asia | Total Views: 268

Latest entries from this feed

درس 117 اصطلاحات فارسی انگلیسی

Posted on 21 April 2016 | 7:20 am by

 

از آن زمان به بعد، از آن پس، از آن هنگام به بعد  

  Since that time. 

  thereafter

از حرکت ایستادن  

  To come to a halt. 

  standstill


ایران نما|InamaRelated products