دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 75

Latest entries from this feed

انتخاب کلاس کنکور

Posted on 4 July 2017 | 9:05 am by hadishokri

این نوشته توسط hadishokri در آدرس انتخاب کلاس کنکور به صورت رایگان برای کنکوری ها قرار داده شد.

امروز میخوایم در مورد ویژگیهای کلاسهای کنکور صحبت کنیم و چند تا مورد رو متذکر بشیم تا بتوانید انتخاب های اصلحی را داشته باشید. چون اگر انتخاب اشتباهی درانتخاب کلاس کنکور انجام دهید، باید یک سال با این اشتباه بسوزید وبسازید. زیرا کلاس کنکور مانند کتاب کمک آموزشی نیست که اگر اشتباه کردید، بتوانید تعویضش […]

نوشته انتخاب کلاس کنکور اولین بار در دکتر کنکور پدیدار شد.Related products