دکتر کنکور

RSS Feed URL: http://drkonkour.ir/feed
Category: Science & Education | Total Views: 51

Latest entries from this feed

معرفی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی و دروس این رشته

Posted on 31 March 2017 | 12:35 pm by hadishokri

این نوشته توسط hadishokri در آدرس معرفی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی و دروس این رشته به صورت رایگان برای کنکوری ها قرار داده شد.

رشته‌ بیوتکنولوژی‌ یک‌ رشته‌ کاربردی‌ و میان‌ رشته‌ای‌ مهندسی‌ ـ علوم‌ پایه است‌ که‌ قلمرو آن‌ حداقل‌ ۳۳ حوزه‌ تخصصی‌ علوم‌ را در برمی‌گیرد.   این دوره به سه مرحله اول (کارشناسی) دوم (کارشناسی ارشد) و سوم (دکتری تخصصی) تقسیم می شود و دانشجویان می توانند در یکی از شش گرایش: بیوتکنولوژی فراورش زیستی، بیوتکنولوژی […]

نوشته معرفی رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی و دروس این رشته اولین بار در دکتر کنکور پدیدار شد.Related products